BAYİ SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

İş bu Bayilik Sözleşmesi PEGASO Güvenlik LTD.ŞTİ. (bundan sonra adı PEGASO Teknoloji olarak kullanılacaktır.)  ve ………………………………………………………………………………………………………………… adresinde bulunan …………………………………………………………….

Firması (Bundan böyle BAYİ olarak adlandırılacaktır.) arasında yapılacaktır.

2-SÖZLEŞMENİNİN KONUSU

İş bu Bayilik sözleşmesinin konusu, PEGASO Teknoloji tarafından sağlanacak hizmet ve mallara aracılık edilmesine ilişkindir. Bu sözleşme ile; BAYİ’ ye, ürünlerin satışı ve satış sonrası hizmetlerini verebilme yetkisi ve sorumluluğu verilmiştir.

3-PEGASO Teknoloji’in HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.PEGASO Teknoloji BAYİ’ye coğrafi bir münhasırlık vermeyip, başka BAYİ’ler atamakta veya doğrudan kendisi hizmet vermekte ve ürün satışı yapmakta serbesttir. Bu taktirde BAYİ, PEGASO Teknoloji’den herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

3.2.PEGASO Teknoloji, sattığı ürünlerle ilgili gerekli tüm bilgileri BAYİ’ye sağlayacaktır. PEGASO Teknoloji dışında alınan bilgilerin hatalı olmasından PEGASO Teknoloji sorumlu tutulamaz.

3.3.PEGASO Teknoloji, müşterilerinin BAYİ hakkındaki şikâyetlerini değerlendirecek ve değerlendirme sonucunda BAYİ’yi uyaracaktır.

3.4.PEGASO Teknoloji, sağladığı hizmet ve malların Türkiye genelinde tanıtımı ve reklamı için gereken çabayı gösterecektir. Bayiliklerini reklam, katalog vb. reklam materyalleriyle destekleyecektir.

3.5.PEGASO Teknoloji’in iş bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle BAYİ veya BAYİ’nin müşterilerinin zarara uğraması halinde, PEGASO Teknoloji’nin sorumluluğu; her durumda doğrudan zararlarla sınırlı olup, PEGASO Teknoloji BAYİ veya BAYİ’nin müşterilerinin kar kaybı gibi dolaylı zarar taleplerinden sorumlu tutulamayacaktır.

4-BAYİ’NİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ;

4.1.BAYİ, PEGASO Teknoloji tarafından üretilen veya temin edilen ürünleri sözleşme şartlarına uygun olarak satın alıp, yine bu sözleşmede belirtilen mahalde sözleşme koşullarına, üretici talimat ve önerilerine uygun olarak satmayı kabul ve taahhüt eder.

4.2.Sisteme tanımladığı " Kullanıcı" adıyla yapılacak tüm işlemlerden bizzat kendisinin kayıtsız ve şartsız sorumlu olacağını,

4.3BAYİ’nin üye bilgilerinin yetkisiz kişilerce öğrenilmesinden dolayı ortaya çıkacak zararlardan dolayı PEGASO Teknoloji’in sorumlu olmayacağını,

4.4.Servis kullanımı esnasında, kaybolacak veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek mesaj bilgilerden PEGASO Teknoloji’in sorumlu olmayacağını,

4.5.BAYİ gerek bu sözleşmedeki ve sözleşme eklerindeki satış şartları, gerekse ilerde uygulamaya konulacak yeni koşulları Bayiliğe devam etmek istemesi halinde uymayı, buna ait tam sorumlulukları yüklenmeyi peşinen kabul eder.

4.6.BAYİ bu sözleşme ile kendisine verilen hak, sorumluluk ve yetkileri hiçbir şekilde başka kişi ve/veya kuruluşa devredemez.

4.7.BAYİ, hiçbir nedenle PEGASO Teknoloji telif haklarını ihlal edemez. BAYİ, PEGASO Teknoloji’nin telif haklarına veya ticari itibarına aykırı faaliyet gösteren kişi ve/veya kuruluşları PEGASO Teknoloji’ye bildirmek zorundadır.

4.8.BAYİ, bu sözleşme ile satış faaliyetlerinde, PEGASO Teknoloji ürün ve hizmetlerinin gerçek özelliklerini belirtir, şaşırtıcı ve aldatıcı davranışlarda bulunamaz. Bu tür davranışlarda bulunduğu takdirde bütün yasal sorumluluğun sadece kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.9.BAYİ’ye bu sözleşme ile verilen haklar, PEGASO Teknoloji ürünlerinin satışlarının artırılması amacı ile verilmiştir.

4.10.BAYİ, kendi merkez ve şubelerinin adres, telefon vs. gibi bilgi değişikliklerini PEGASO Teknoloji’ye derhal bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde, eski adrese gönderilen tebligat yapılmış sayılacaktır.

4.11.Malların nakliyesine ilişkin tüm ücret ve diğer giderler BAYİ’ye aittir.

4.12.BAYİ’ye gönderilen malların ayıplı olup olmadığı BAYİ tarafından derhal kontrol edilecek ve ayıplı mal bulunduğu takdirde, en geç teslim tarihinden itibaren 5 gün içerisinde PEGASO Teknoloji’ye web sitesi üzerinden iade işlemi ile bilgi verilecektir. Aksi takdirde BAYİ tarafından teslim alınan malların ayıpsız olduğu kabul edilmiş sayılır.

5-FİYAT

5.1.Sözleşme konusu ürünlerin BAYİ’ye satış ve ayrıca BAYİ’ninde perakende veya alt BAYİ’ye satış fiyatı PEGASO Teknoloji tarafından belirlenir.

5.2.PEGASO Teknoloji, fiyat ve satış koşulları değişikliği olduğu takdirde, uygulama tarihinden en az 10 gün önceden BAYİ’ye bildirecektir.

6-ÖDEME

Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla BAYİ aldığı malların bedelinin tamamını peşin veya kredi kartı ile ödeyebilecektir. BAYİ, öngörülen ödeme programındaki aksamalar halinde, PEGASO Teknoloji’ye gecikme zammını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Herhangi bir nedenle BAYİLİK iptali söz konusu olduğu takdirde BAYİ’nin PEGASO Teknoloji’ye borcu bitmeden teminatlar çözülemez.

7-GİZLİLİK ve DENETİM

PEGASO Teknoloji bu sözleşmenin uygulamasını denetleme hakkına sahiptir. PEGASO Teknoloji’nin yetkili kılacağı elemanlar tarafından yapılacak denetlemeler sonucu öğrenilen BAYİ sırları PEGASO Teknoloji’nin yetkili kıldığı elemanlar tarafından sır olarak saklanacak ve hiçbir şekilde, hiçbir nedenle üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

8-GEÇERLİLİK SÜRESİ

Bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl için geçerlidir. Sözleşmenin bitiminden 1 ay önce sözleşme taraflarca feshi ihbarda bulunmadığı veya maddelerdeki şartlar nedeniyle fesih edilmediği takdirde sözleşme 1 yıl süreyle uzatılmış olur. İş bu sözleşme taraflarca imzalandığı ve sözleşmenin bir nüshasının PEGASO Teknoloji’ye ulaştığı ve kayıtlara işlendiği andan itibaren yürürlüğe girer ve 12 ay süre ile yürürlükte kalır. Bu sürenin bitiminden 30 gün önce taraflardan biri “sözleşmeyi feshettiğini” diğerine yazılı ihbarda bulunmadığı takdirde, işbu sözleşme kendiliğinden otomatik olarak uzayacaktır.

9-SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Sözleşme koşulları ancak tarafların müşterek iradesiyle, yazılı olarak değiştirilebilir.

10-ÖDEME ve TEMİNAT

BAYİ, öngörülen ödeme programındaki aksamalar halinde, PEGASO Teknoloji’ye gecikme zammını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. PEGASO Teknoloji herhangi bir nedenle Bayilik iptali söz konusu olduğu takdirde BAYİ’nin PEGASO Teknoloji’ye borcu bitmeden teminatlar çözülemez.

11-REKABET YASAĞI

Yetkili satıcılar birbirleri ile haksız rekabet edemezler. Kanıtlanmış şikayet vukuunda PEGASO Teknoloji konuyu tarafsız olarak inceleme ve sözleşme feshi dahil her türlü karar verme yetkisine sahiptir. BAYİ, PEGASO Teknoloji‘nin kararlarına itiraz edemez.

12-MARKA ve LOGO KULLANIM ŞARTLARI

BAYİ, PEGASO Teknoloji ünvanını ve pazarladığı ürünlerin markasını, ona bağlı logo, patent, telif hakları gibi tüm haklar ve ticari itibarının PEGASO Teknoloji’de olduğunu, hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını, aksi bir davranışın haksız rekabet teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.

13-SÖZLEŞMENİN FESHİ ve TAZMİNAT

Taraflar aşağıda belirtilen maddelerin gerçekleşmesi halinde sözleşme iptalini kabul ederler:  BAYİ’nin PEGASO Teknoloji ile akdettiği bu sözleşme ve eklerindeki hükümlerine aykırı davranışta bulunması halinde, BAYİ’nin ticari işletmesini devretmesi halinde, varsa ortaklarının hisselerini devir etmeleri halinde, BAYİ’nin ticari faaliyetlerinin sona ermesi halinde, sözleşmede belirtilen pazarlama ilkelerine aykırı hareket ettiği taktirde, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Anlaşması’nı ve ‘’Fiyat Listesinin’’ herhangi bir maddesinin ihlali durumunda, (Gizlilik Anlaşmasının ihlal yaptırımları saklı olmak kaydıyla), BAYİ veya PEGASO Teknoloji yukarıda ve sözleşme genelindeki maddelerin birinin veya birkaçının gerçekleşmemesi halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. BAYİ’nin ve PEGASO Teknoloji ’nin fazlaya ilişkin sair tazminat talep hakkı saklıdır. Sözleşmenin iptali halinde BAYİ kendisinde bulunan ve PEGASO Teknoloji’ye ait sözleşme, broşür vs. araç gereçleri iade edecektir. Kazandığı hak ve sorumluluklar sona erecektir. Sözleşmenin herhangi bir maddesinin BAYİ tarafından ihlali durumunda BAYİ’nin PEGASO Teknoloji’de olan teminatlarının PEGASO Teknoloji’ye gelir kaydedileceğini, taraflar peşinen kabul eder.

14-TEBLİGAT

İş bu sözleşme ve uygulaması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligatlar için taraflar, yukarıda yazılı adresleri yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar bu adreslere vaki olacak değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak tebligatların, geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt eder.

15-DELİL ANLAŞMASI

Hukuk Mahkemeleri Usul Kanununun 287. ve diğer maddeleri gereğince taraflar, bu sözleşmeden doğan her türlü ihtilaflarda PEGASO Teknoloji’nin tuttuğu kart, fiş, irsaliye, fatura, bilgisayar dökümü, ticari defter gibi belgelerin kesin delil olduğunu, aksinin BAYİ tarafından imzalanmış belgeler ile ispat edilemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

16-UYGULANACAK HÜKÜMLER

İş bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşme ve eklerindeki hükümler uygulanacak olup, bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde ise B.K., T.T.K., H.U.M.K., M.K ve sair kanun hükümleri uygulanacaktır.

17- SÖZLEŞMENİN İMZASI

İş bu sözleşme 17 ana madde ve 2 nüsha olarak . . . . . / . . . . . / 20 . . . . tarihinde tanzim ve imza edilmiştir. Taraflar arasında çıkacak ihtilafların çözümünde Nevşehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.